Selv ledere trenger noen å snakke med. Problemet er at lederen ikke kan snakke med alle om alt.

Roger Årdal er daglig leder og Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon  i Evan-Jones ®

Ledergrupper

Effektive ledergrupper er en forutsetning for økt produktivitet og lønnsomhet. Gode ledergrupper skaper resultater som er bedre enn summen av enkelt individene.

Norske ledere mener 40% av tiden de bruker i ledergrupper er bortkastet og uproduktiv. Dette betyr at det finnes betydelige muligheter for utvikling og effektivisering. Ledergruppen tar beslutninger som påvirker hvordan hele organisasjonen fungerer og hvilke resultater som skapes.

Effektive lederteam fører til utvikling av den enkelte, og gir merverdi til bedriften.

Fra ledergruppe til lederteam

Hensikten med å gå i fra å jobbe som en gruppe til å jobbe som et team, er å oppnå en synergieffekt som er større enn summen av enkeltprestasjonene. Med andre ord ønsker vi å oppnå at 2 + 2 = 5. I dette programmet ser vi på effekten av å jobbe i team og de grunnleggende suksessfaktorer som skal til for å bygge et “vinner-team”.

Utfordringene i flere virksomheter er manglende styring og kontroll på den daglig driften. Beslutninger tar for lang tid, viktig informasjon kommer ikke ut i organisasjonen, det finnes ikke tydelig retning og strategi for virksomheten.

De fleste organisasjoner benytter seg derfor av ledergrupper for å styre og koordinere virksomheten. Ledergrupper skal ta beslutninger som legger føringer for hvordan resten av organisasjonen arbeider. De har dermed stor påvirkning på hvorvidt organisasjonen lykkes, både i et kunde- og medarbeiderperspektiv.

Utbytte og verdi

  • En strukturert og koordinert virksomhet med god informasjonsflyt
  • Enhetlig retning for hele virksomheten med tydelige mål og strategier
  • Et organ for effektive beslutninger
  • Kontinuerlig overvåkning og utvikling av organisasjonen

 Eksempel på programinnhold

  • Forutsetninger og rammebetingelser for at en ledergruppe skal fungere effektivt
  • Prosesser og samhandling for gode beslutninger i ledergruppen
  • Skape merverdi og resultater for organisasjonen
  • Fra ledergruppe til lederteam

Spørsmål om ledergrupper – ta kontakt med en av våre spesialister:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og senior rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Senior rådgiver og coach

Innsikt om ledelse

Er lederteamet klar til å levere i 2024?

  Som drivere innen ledelse, strategi og salg, vet vi at det arbeidet som legges ned nå i november og desember er avgjørende for resultatet i året som kommer. Det er naturlig å ha fokus på strategi, salg, kulturen i bedriften osv. Like naturlig bør det også være...

les mer