Selv ledere trenger noen å snakke med. Problemet er at lederen ikke kan snakke med alle om alt.

Roger Årdal er daglig leder og Senior Rådgiver innen LedelseStrategi og Organisasjon i 

Evan-Jones ®

Ledergrupper

Effektive ledergrupper er en forutsetning for økt produktivitet og lønnsomhet. Gode ledergrupper skaper resultater som er bedre enn summen av enkelt individene.

Norske ledere mener 40% av tiden de bruker i ledergrupper er bortkastet og uproduktiv. Dette betyr at det finnes betydelige muligheter for utvikling og effektivisering. Ledergruppen tar beslutninger som påvirker hvordan hele organisasjonen fungerer og hvilke resultater som skapes.

Effektive lederteam fører til utvikling av den enkelte, og gir merverdi til bedriften.

Økt lønnsomhet

Ved å utvikle et sterkere og tydeligere fundament for ledelse, resultatsikring og optimal utnyttelse av bedriftens interne ressurser, vil vi øke lønnsomheten i din bedrift. Samtidig vil medarbeiderne føle seg inkludert og involvert.

Er det mulig a være både ansvarlig og lønnsom? Dette programmet har som mål å sikre økt lønnsomhet i bedriften. Dette gjør vi gjennom å sette fokus på viktige områder der vi ser på hvordan alle disse ulike prosessene går inn i hverandre, og påvirker resultat og lønnsomhet.

Programmet vil gi deg praktiske, relevante og nyttige verktøy, som du kan bruke direkte i hverdagen.

Bedrifter opplever gjerne for lav lønnsomhet, manglende mål og strategier eller dårlig produksjonsstyring. Dette gjør at vi ikke oppnår ønskede resultater og eierskap.

Utbytte og verdi

 • Du får verktøy for å lage en komplett strategiplan for bedriften
 • Oppnår økt lønnsomhet gjennom tydelig ledelse og god resultatsikring
 • Fornøyde medarbeidere som føler seg inkludert og involvert
 • Økt synlighet og målrettet salg
 • Fra tanke til handling — tenke nytt og få endringer til å skje
 • Du får en relevant «verktøykasse» som kan brukes direkte ute i din bedrift
 • Vi tilfører ny læring, bevisstgjør din egen kunnskap og utveksler erfaringer i grupper

Forslag til tema og innhold

 • Strategiplan med tydelige mål og veivalg
 • Optimal organisering og ressursutnyttelse
 • Tydelig ledelse og resultatstyring
 • Innovasjon, synlighet og merkevarebygging
 • Salg og salgsledelse
 • Effektiv produksjonsstyring

Fra ledergruppe til lederteam

Hensikten med å gå i fra å jobbe som en gruppe til å jobbe som et team, er å oppnå en synergieffekt som er større enn summen av enkeltprestasjonene. Med andre ord ønsker vi å oppnå at 2 + 2 = 5. I dette programmet ser vi på effekten av å jobbe i team og de grunnleggende suksessfaktorer som skal til for å bygge et “vinner-team”.

Utfordringene i flere virksomheter er manglende styring og kontroll på den daglig driften. Beslutninger tar for lang tid, viktig informasjon kommer ikke ut i organisasjonen, det finnes ikke tydelig retning og strategi for virksomheten.

De fleste organisasjoner benytter seg derfor av ledergrupper for å styre og koordinere virksomheten. Ledergrupper skal ta beslutninger som legger føringer for hvordan resten av organisasjonen arbeider. De har dermed stor påvirkning på hvorvidt organisasjonen lykkes, både i et kunde- og medarbeiderperspektiv.

Utbytte og verdi

 • En strukturert og koordinert virksomhet med god informasjonsflyt
 • Enhetlig retning for hele virksomheten med tydelige mål og strategier
 • Et organ for effektive beslutninger
 • Kontinuerlig overvåkning og utvikling av organisasjonen

 Eksempel på programinnhold

 • Forutsetninger og rammebetingelser for at en ledergruppe skal fungere effektivt
 • Prosesser og samhandling for gode beslutninger i ledergruppen
 • Skape merverdi og resultater for organisasjonen
 • Fra ledergruppe til lederteam

Spørsmål om ledergrupper – ta kontakt med en av våre spesialister:

Ewy Myrhaugen

Ewy Myrhaugen

Teamleder og rådgiver

Terje Landmark

Terje Landmark

Rådgiver og coach

Roar Fjeldheim

Roar Fjeldheim

Rådgiver og coach

Innsikt om ledelse

Verdien av gode kolleger

  Alle som kjenner meg vil si at jeg vanligvis ser på verden med positive briller, at jeg ser lyst på livet, liker utfordringer, smiler mye, latteren sitter løst og at jeg elsker nye ting og oppgaver.I min rolle som rådgiver i disse «Korona...

les mer

Hvordan lede og beholde millennials?

  «Millennials» er generasjonen født mellom 1983 og 1994. Det er denne gruppen som definerer de viktigste endringene i samfunnet og vi begynner nå å se konturene av et generasjonsskifte hvor millennials vil spille en viktig rolle i fremtidens...

les mer